Меню
Количка

Рекламация на продукти

Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки, се извършват по правилата на ЗЗП, в склада на Нет Портал ЕООД намиращ се в гр. Плевен жк. Кайлъка 317 или Онлайн - Единствено в писмен вид на e-mail: netportal.assistance@gmail.com. Телефонен разговор или съобщения от всякакъв тип по никакъв начин не дават правото на Потребителя да предяви рекламация на продукта онлайн. За подаване на рекламация онлайн следвайте стъпките описани подробно в текста. Потребителят е длъжен незабавно след получаване на стоката да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, външни видими повреди, установени при доставка, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на транспортната фирма. В протокола трябва задължително да се опишат явните недостатъци. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и не следва да бъдат удовлетворени. Потребителят губи правото си да иска привеждане на външни видими дефекти в съответствие с договора за покупко-продажба.

В случай, че стоките предмет на доставка не съответстват на заявените Потребителя има право да поиска привеждане на стоката в съответствие с договора, като доставената му стока бъде ремонтирана или заменена с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин е непропорционален в сравнение с другия. Привеждането на стоката в съответствие с договора трябва да се извърши в срок до един месец от предявяване на Рекламацията от Потребителя пред търговеца. След изтичане на срока Потребителя има право да развали договора и да иска възстановяване на заплатената сума или намаляване на цената.

Потребителят няма право да иска разваляне на договора и възстановяване на заплатената цена, нито намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да се поправи стоката в срок до един месец от предявяване на рекламацията.

Потребителят не може да иска за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. В този случай той може да иска само намаляване на цената.

Ако Потребителят не направи рекламация на момента на предаване на стоката или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци или дефекти, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

За да стартирате Рекламацията Онлайн следвайте следните стъпки:

1. Направете снимки показващи проблемите по стоката.
2. Сканирайте или снимайте документите за собственост - Касова бележка или документа за Пощенски Паричен превод, Стоковата разписка, документ за получаване на стоката или Фактурата, Протоколи ако има такива, Гаранционна карта ако продукта има удължена гаранция. За всички стоки платени с карта или банков превод се изисква само документ за получена стока или протокола ако има такъв.
3. Изпратете Снимките и Документите на netportal.assistance@gmail.com